Tävlingsbestämmelser och regler

 1. Anmälan till tävling skall ske senast kl 18.00 onsdag innan helgtävling.

Anmälan skall ske via terminalen i receptionen eller på Internet, www.golf.se

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändring av programmet samt att begränsa antalet deltagande i tävling. Urvalsprincip är anmälningsordning om inget annat sägs.

Efteranmälan kan normalt ej ske men kan av tävlingsledningen tillåtas för att ersätta återbud.

 

 • Startlista anslås i klubbhus samt på Golf.se senast kl. 12.00 torsdag före helg. Starttider  erhålls också i klubbhus samt på Golf.se

 

 • Starttider är normalt 08.00 - 11.00. Startmellanrum är normalt 9 minuter vilket maximerar antal startande i singel till 60.    

 

 • Senast 15 min före start skall spelare anmäla sig till tävlingsledningen samt uppvisa giltigt medlemskort.

 

 • OBS. Spelare som anmält sig till tävling och där anmälan ej återtagits före anmälningstidens utgång är bindande och arrangören äger rätt att fakturera  tävlingsavgiften. Spelare som uteblir från start kommer ej att kunna beredas plats till nästkommande tävlingstillfällen. Anmälningsavgift skall dock erläggas till fullo.

 

 • Prisutdelning; pristagare skall hämta sitt pris själv eller via ombud, – annars går priset till nästföljande pristagare. Spelare som använder ombud skall meddela namnet till tävlingskommittén innan prisutdelning förrättas.

 

 • Alkohol ”Idrott och droger hör inte ihop”  Därför får en spelare inte vara berusad  eller på annat sätt  drogad under spel på en golfbana.   Spelare som ertappas för detta brott diskvalificeras av pågående tävling samt att brottet anmäles till resp. klubb

 

 • Startförbud vid tävlingar är normalt 1 timme före första start.

 

 •  Husdjur;  husdjur skall ej följa med under tävling 
 
 • Golfbil: Klubbens styrelse kan, med läkarintyg eller intyg från hemmaklubben som grund, ge spelaren tillstånd att använda golfbil eller motsvarande. Tillstånd skall presenteras för tävlingsledningen.

 

ANMÄLNINGSAVGIFTER

 

Singel = 150:-   Par = 300:-   Juniorer = 75:-

Om inget annat anges gäller 200:- greenfee för gästspelare.

 

 

TÄVLINGSGRUPPER

A = +8 – 16,3 B= 16,4 – 36, herrar kvinnor A=+8 - 17,6, B=17,8 - 36,0

Om inget annat angetts i tävlingsbestämmelserna spelar herrar hcp -36 från gul tee. 36+ se resp. tävlingsbestämmelser.

TL äger rätt att ändra klassindelningen för tävling.

 

TÄVLINGSREGLER

 

Svenska Golfförbundets generella tävlingsregler angående Långsamt spel, För sen ankomst, Caddieförbud, Persontransporthjälpmedel  samt Mobiltelefon/Personsökare (se nedan) gäller enligt skrivningen i Spel och Tävlingshandbok giltiga från 2019.

 

Mobiltelefon/Personsökare

Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare el. dyl.) som kan avge ljud bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:

 1. Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande
 2. Kontakt med tävlingsledningen. Exempel: ospelbar bana på grund av regn, behov av domare m.m

 Avsåndsmätare

 Enligt gällande regler från SGF

Utöver dessa regler gäller följande lokal a tävlingsregler:

 

 •   Paus efter 9 spelande hål

Deltagare i sanktionerade tävlingar äger rätt till en paus i högst 10 minuter för intagande av förfriskningar efter spel av 9 hål under förutsättning att ”bollen” håller sin plats i startfältet, d.v.s startintervallet till framförvarande boll.

Bakomvarande boll skall, om  spelarna  i bollen ej önskar utnyttja denna rättighet, erbjudas att ”gå igenom”.

Anmärkning: Denna bestämmelse gäller även under sällskapsspel

 

 • Övning. Övning på övningsområdet/ranchen anses utgöra ett brott mot regel 7-1 (gäller ej puttinggreen)

 

 • Särspelshål. När en match (matchspel) som slutar lika måste avgöras skall detta ske genom att särspel sker hål för hål med början på hål 1. Särspel i slagspel skall avgöras växelvis på hål 18 och hål 1 med början på hål 18

 

Mälarbadens Golfklubb Tävlingskommitté 2019-05-01