Lokala regler 

 

Boll träffar ledningstråd

Om en boll träffar ledningstråd på hål 7 eller 16 måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades. Den första bollen är därmed ur spel.

 

Skydd av nyplanterade träd

Om ett nyplanterat träd, markerat med stödpinne eller orange band, hindrande inverkar på spelarens stans eller området för hans avtänkta sving, skall bollen lyftas utan plikt. (Regel 24-2b, oflyttbara hindrande föremål). Plikt: Matchspel – Förlust av hål; Slagspel -Två slag plikt.

 

Skador och stenar i bunker

Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning såsom blottade stenar, gropar eller fåror betraktas som mark under arbete.(Regel 25-1b) Stenar i bunker får tas bort, genom att förklara dem vara flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Hålkopp för hål som ej spelas.

Hålkopp för det hål som ej spelas betraktas som oflyttbart hindrande föremål. (Regel 24-2)

 

Dräningesdiken

Dräneringar av singel/sand på en finklippt del av spelfältet (se anmärkning under) är mark under arbete. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete. Anm: Med finklippt del avses varje del av banan, även stigar genom ruffen, som nedklippta till samma höjd som fairway eller lägre.

 

Banpersonal

Banpersonal har företräde, men rimlig hänsyn till spelet på banan bör tas av banpersonalen.

 

Boll som avsiktligt rubbas på green

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motståndare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och avsiktligt rubbas.

Anm: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbas av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyndkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge, En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

Bagvagnar/bilar

Bagvagnar/bilar får ej dras/köras över tee eller mellan green och greenbunker samt innanför markerade linjer.

 

Avståndsmarkeringar

Samtliga avstånd är till mitten av green. Avståndsmätare, även smartphone, är tillåtet så länge de inte mäter vindstyrkor eller val av klubba. R&A har härvidlag utfärdat två nya beslut. (14-3/4 och 14-3/18)